Időközi polgármesterválasztás

2016-01-20 19:55:29


1/2016. (I.20.) HVB határozat az időközi polgármester választás kitűzéséről

Hegyháthodász község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 302.§ (2) bekezdésében és 11. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva időközi polgármester választásának kitűzése tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

Hegyháthodász Község Helyi Választási Bizottsága az időközi polgármester választást 2016. április 24. (vasárnap) napjára tűzi ki.
A Helyi Választási Bizottság a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg az időközi polgármester választás naptár szerinti eljárási határidőit és határnapjait.
Hegyháthodász Község Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat közzétételét a Hegyháthodász Községi Önkormányzat hirdetőtábláján, és a Hegyháthodász Községi Önkormányzat www.hegyhathodasz.hu hivatalos honlapján.
Hegyháthodász Község Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat azonnali megküldését a Nemzeti Választási Iroda elnöke, valamint a Területi Választási Iroda vezetője részére.
A határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben jogszabálysértésre hivatkozással a Vas Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett (9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.) fellebbezést nyújthat be a Hegyháthodász Község Helyi Választási Bizottságnál (9915 Hegyháthodász, Kossuth út 38.)
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2016. január 23. napján 16.00 óráig megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell:
· a kérelem a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,
· a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
· a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.


Indokolás

A 2014. október 12. napon megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármester választását követően Szalai Zoltán Vince, Hegyháthodász Község Polgármestere a Helyi Választási Bizottság Elnökétől átvette megbízólevelét és letette az esküjét.
Szalai Zoltán Vince polgármester 2015. december 29-én írásbeli nyilatkozattal lemondott polgármesteri tisztségéről 2016. január 1-i hatállyal, melyet a képviselő-testület elfogadott.
A Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 69.§ (1) bekezdés f.) pontja szerint a polgármester tisztsége megszűnik a tisztségről való lemondással. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 20.§ (5) bekezdése szerint, ha a polgármester megbízatása megszűnik, időközi választást kell tartani. Hegyháthodász Község Helyi Választási Bizottsága megállapította, hogy Hegyháthodász Községben a polgármester mandátuma megüresedett. A Ve. 302.§ (2) bekezdése szerint a polgármester időközi választását a helyi választási bizottság tűzi ki.
A Ve. 11. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a Ve.-ben foglalt határidők naptár szerinti dátumait az időközi választásra a választást kitűző választási bizottság határozattal állapítja meg.
A Ve. 8.§ (1) bekezdése a.) pontja értelmében az időközi választást a megüresedésétől számított százhúsz napon belülre kell kitűzni. A Ve.302.§ (1) bekezdése szerint a választást úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja a kitűzés napját követő nyolcvanadik és századik nap közé essen.
Fentiek alapján Hegyháthodász Község Helyi Választási Bizottsága Hegyháthodász községben az időközi polgármester választását 2016. április 24. (vasárnap) napjára tűzte ki.
A Helyi Választási Bizottság jelen határozatának 1. mellékletét képezi az időközi választás eljárási határidejét és határnapjait tartalmazó rendelkezés.
A Helyi Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 302.§ (2) bekezdése és a 11. § (1) bekezdése határozza meg. A határozat a Ve jelen határozatban rögzített jogszabályi rendelkezésein, a jogorvoslatról szóló tájékoztatása Ve. 10. §-án, 221.§ (1) bekezdésén, 224.§ (1) (4) bekezdésein, 307/P. § (2) bekezdése c.) pontja alapul.

Hegyháthodász, 2016. január 20.

Kercsmár Kálmán
HVB elnök