A LEADER+ mint közösségi kezdeményezés

  nyomtatási kép

1. A program célja

A LEADER+ célja a vidéki térségekben élők segítése és bátorítása annak érdekében, hogy térségük hosszabb távú fejlesztési lehetőségeit közösen átgondolják. Olyan integrált, újszerű megoldásokat magukban foglaló stratégiák megvalósításának támogatása a szándék, amelyek biztosítják a térség fenntartható fejlődését, különös tekintettel

?                     a természeti és a kulturális örökség megóvására;

?                     a vidéki gazdaság megerősítésére, ami elsősorban munkahelyek teremtését jelenti;

?                     a helyi közösségek szervezeti feltételeinek javítására.

2. A helyi fejlesztés három alappillére

A helyi fejlesztés három alapvető feltétele a konkrét jövőbeli elképzelés, a program, az együttműködésen alapuló szervezet, amely felelősséget érez e program kidolgozásáért és megvalósításáért, illetve maga a térség, amelyben az emberek élnek. A három feltételt fejlesztési háromszögnek is nevezik.

2.1. A program

A helyi vidékfejlesztési munkacsoportoknak speciális feltételek szerint kell kidolgozniuk az általuk lefedett terület fejlesztési stratégiáját, amely meghatározza az adott térség fejlesztésének irányát. A helyi vidékfejlesztési munkacsoport stratégiáját egy minisztériumok és vidékfejlesztéssel foglalkozó szervezetek delegáltjaiból, valamint szakértőkből álló testület fogadja el, amely egyúttal meghatározza a cselekvési program megvalósításához szükséges keretösszeget is. A programnak speciálisan helyi arculatúnak, integráltnak, gazdaságilag fenntarthatónak és innovatívnak kell lennie. Prioritását a következő lehetőségek közül kell kiválasztani:

?                     új – de az adott térségtől nem idegen módszerek és technológiák alkalmazása annak érdekében, hogy a termékeket és a szolgáltatásokat versenyképesebbé tegyék;

?                     a vidéki élet minőségének javítása;

?                     a helyi termékek hozzáadott értékének növelése, különösen a kistermelő-egységek termékei piacra jutásának a segítése;

?                     a természeti és a kulturális erőforrások legmegfelelőbb használata.

Minden benyújtott programnak elő kell segítenie a fiatalok és a nők foglalkoztatását.

2.2. Az együttműködés

A LEADER+ program azon az újfajta elképzelésen alapul, amely szerint a vidékfejlesztés csak akkor lehet sikeres, ha az az ott élők, az ott működő szervezetek együttműködésével, tevékenységeik összehangolásával valósul meg. A LEADER+ keretei között kötelező kialakítani ilyen kooperációt, amelynek alapja a szereplők közötti partneri viszony. Partnernek lenni, együttműködni a következőket jelenti:

?                     Részt venni a térség, a közösség ügyeiben, tagjává válni különböző szervezeteknek, vagy egy fontos ügy mögé állni.

?                     Aktívan közreműködni a közéleti döntéshozatali folyamatokban, abban felelősséget vállalni.

?                     Kiállni egy fontos ügyért, nyilvánosan elmondani vagy megvédeni egy véleményt.

?                     Információt átadni, azt terjeszteni, kommunikálni, tapasztalatot cserélni.

Az együttműködés elsődleges célja az, hogy egy hosszú távú fejlesztési elképzelés megvalósítása érdekében képes legyen pozitívan befolyásolni az adott térségben élők életét, és ennek érdekében átalakítsa a térség intézményeinek működését.

A megfelelő fejlesztési elképzelés kimunkálásához, a kiegyensúlyozott jövőkép megalkotásához elengedhetetlen különféle, a térség társadalmát jól reprezentáló szereplők bevonása az együttműködésbe.

A LEADER+ kedvezményezettjei a helyi vidékfejlesztési munkacsoportok, amelyeknek a tagjai az adott térség gazdasági, önkormányzati és egyesületi életének képviselői. Ezek a következők:

?                     Természetes személyek vagy azok egyesülései, amelyeket elsősorban a társadalmi, a foglalkoztatási és az életminőséggel kapcsolatos problémák foglalkoztatnak. A szociális szféra érdekeit képviselik.

?                     Üzleti szféra, pénzügyi szektor, amelyet főként a jövedelmezőség, a gazdasági haszon és a helyi gazdaság piaci alkalmazkodása érdekel. A versenyszféra érdekeit képviseli.

?                     Regionális, nemzeti és európai közintézmények, önkormányzatok, állami szervezetek, amelyek elsődleges feladata a regionális politika megvalósítása, a térség szociális, foglalkoztatási, gazdasági, környezeti helyzetének javítása, kulturális örökségének védelme, valamint az ágazati és a területi politika összhangjának megteremtése. Az állam, az államigazgatás érdekeit képviselik.

Fontos, hogy a munkacsoportokban a gazdasági és a civil szféra tegye ki a többséget, s ne az önkormányzati és a közszféra képviselői legyenek túlsúlyban.

A programban a formális együttműködés megtestesítője a helyi vidékfejlesztési munkacsoport, amely döntési jogosítvánnyal rendelkezik, és meghatározott keret-költségvetéssel gazdálkodhat. E szervezet decentralizált alappal és önálló menedzsmenttel rendelkezik. A LEADER-programnak ez az egyik legeredetibb jellemzője.

A helyi vidékfejlesztési munkacsoportok összeállítása jelentősen hozzájárul a helyi fejlesztés sikeréhez, a következők miatt:

?                     Decentralizált, ágazatokat egyesítő, alulról építkező, területalapú fejlesztést tudnak megvalósítani, amely az adott vidéki térség előnyeire és lehetőségeire koncentrál. A helyi szereplők hangot adhatnak saját elképzelésüknek a térség jövőjével kapcsolatban.

?                     Megjelenik a közösségi elkötelezettség, s ez meg teremti a lehetőségét annak, hogy közösen felülemelkedjenek a térségben mutatkozó problémákon, a tradicionális megosztottságon, a bizalmatlanságon, megszűnjön a kisebbségek kirekesztése, és hogy könnyebben legyenek képesek megteremteni az egyensúlyt a lehetőségek és szükségletek között.

?                     Mivel a LEADER+ új együttműködések kialakítására ösztönzi a helyi vezetőket, a fejlesztés szereplői között helyi szinten intenzívebb párbeszéd alakul ki. A helyi lehetőségektől függően a LEADER+ elősegíti a különféle közösségi, ismeretterjesztő, politikai és más szervezetek különböző formáinak létrejöttét.

?                     A program felszínre hozza a szunnyadó fejlesztési elképzeléseket is, amelyeket a hagyományos adminisztratív rendszer esetleg nem tudott volna befogadni.

Mivel a helyi program megvalósításának minden szakaszában más és más szakértelemre van szükség, a helyi vidékfejlesztési munkacsoportnak kiterjedt szakértői kapcsolat rendszerrel kell rendelkeznie. Működése során folyamatosan elő kell segítenie a helyi együttműködést a program sikeres megvalósítása érdekében, s ezért a következő tevékenységeket kell ellátnia:

?                     animáció, és más közösségi tevékenységek;

?                     információnyújtás és tanácsadás a program résztvevői számára;

?                     az adott térség helyi vidékfejlesztési stratégiája elkészítésének segítése;

?                     tájékoztatás a helyi programról, annak meg valósítási lehetőségeiről;

?                     a helyi pályázati rendszer kialakítása a program megvalósítása érdekében;

?                     helyi pályázati felhívások közzététele;

?                     segítségnyújtás az üzleti tervek, a projektek, a pályázatok megírásában;

?                     a projektek megvalósítóinak, azaz a végső kedvezményezetteknek a kiválasztása;

?                     a végső kedvezményezettek képzése;

?                     kapcsolattartás a szakmai hatósági szervezetekkel (például élelmiszer-ipari laboratórium, műszaki szakértő stb.);

?                     támogatási és projekt-monitoring.

2.3. A terület

A kistérség földrajzi elhelyezkedése jelenti a helyi fejlesztés területi tőkéjét, amely alapvető fontosságú a LEADER+ szempontjából. A területi tőke az adott térség vagyona, amely az ott élő emberek helyi tudása, szakértelme, különböző tevékenységeik, a táj, a történelmi örökség összessége. E tényezők egyúttal meghatározzák az adott térség egyediségét, amely a fejlesztési elképzelések kiinduló pont ja lehet. A programban olyan vidéki térségek vehetnek részt, amelyek földrajzi, gazdasági, társadalmi, valamint történeti szempontból homogén egységet képeznek, ahol

?                     a lakosság száma tízezer és százezer fő között van, és a népsűrűség nem haladja meg a 120 fő/négyzetkilométert és

?                     olyan emberek élnek, akik képesek együttműködni, valamint a térség fejlesztése érdekében hajlandók létrehozni új szervezeti kereteket, együttműködési formákat.

3. A LEADER+ által támogatott tevékenységek

3.1. Kísérleti jellegű, integrált vidékfejlesztési stratégiák

A helyi vidékfejlesztési munkacsoportoknak a programjaik megvalósításához biztosított keret összegből helyi pályáztatás útján kell kiválasztaniuk a végső kedvezményezetteket, azaz a támogatottakat. A végső kedvezményezettek számára  általános szabályként  75 százalékos társfinanszírozást nyújt a program. A projektek megvalósítása során az általános pénzügyi szabályokat, eljárásrendet kell alkalmazni. A Bizottság kiemelt támogatásban részesíti azokat a fejlesztési elképzeléseket, amelyek célja új munkahelyek teremtése, vagy különböző elfoglaltságok, tevékenységek biztosítása a nők és a fiatalok számára.

3.2. A területközi és a nemzetközi együttműködés

A LEADER+ egyaránt támogatja az egy tagállamon belüli és a különböző tagállamok közötti együttműködéseket. Ez egyrészt a tapasztalat cserét szolgálja, másrészt közös projektek indítására is módot ad. Ez az együttműködés biztosítja a program megvalósításához szükséges mennyiségi feltételeket (népesség), illetve az egymást segítő, kiegészítő tevékenységeket (például a turisztikai programok esetében).

3.3. A vidéki térségek hálózatának építése

Az Európai Bizottság  a helyi vidékfejlesztési munkacsoportok közötti együttműködést segítendő támogatta egy olyan hálózat kialakítását az Európai Unió területén, amely minden vidéki térség számára hozzáférhető. E hálózat működtetéséért egy Brüsszelben működő iroda, az úgynevezett Vidéki Térségek Obszervatóriuma volt a felelős.

Minden vidéki térség számára lehetőség nyílik arra, hogy részt vegyen ebben az együttműködésben, bekapcsolódjon az információ áramlásba, függetlenül attól, hogy kap-e támogatást a LEADER-program keretében, azaz kedvezményezettje-e ennek annak, vagy sem.

A hálózatban való részvétel mindazon szervezetek számára kötelező, amelyek a LEADER I-II keretében támogatást kaptak helyi programjaik megvalósításához. Ez azt jelenti, hogy az elért eredményekről és a különféle tevékenységekben való részvételről tájékoztatniuk kellett a hálózatot felügyelő irodát. Mindazok a vidéki szervezetek és más érdeklődők is hozzáférhetnek a hálózat részt vevői által közzétett információkhoz, amelyek nem kaptak támogatást projektjük megvalósításához a LEADER-program forrásaiból.

A szükséges intézményrendszert, saját nemzeti hálózatát minden tagállam önállóan építi ki. A Bizottság javaslata alapján a hálózatszervezési egység tevékenységének a következőkre célszerű kiterjednie:

?                     az átadható jó gyakorlatokra vonatkozó információk gyűjtése, elemzése és terjesztése;

?                     a hálózat szervezése, címek, adatok gyűjtése a támogatottakról;

?                     a tapasztalatok és az ismeretek cseréjének megszervezése, különös tekintettel a kevésbé fejlett területekre, amelyek kamatoztatni tudják a tapasztaltabb munkacsoportok által megszerzett tudást;

?                     gyakorlati segítség nyújtása a nemzeti és a nemzetközi együttműködéshez;

?                     a Közösség intézkedéseire vonatkozó információk gyűjtése, feldolgozása és terjesztése, a vidékfejlesztés elősegítése céljából;

?                     a vidék szereplőinek ellátása információval a Közösségen belüli és a harmadik országokban lévő vidéki területek helyzetének főbb jellemzőiről;

?                     segítségnyújtás az országos és a területi intézményeknek, hogy azok lehetővé tehessék a szaktudás kölcsönös átadását;

?                     az országos intézmények támogatása koordinációs feladataikban, valamint abban, hogy a kedvezményezetteket az együttműködés érdekében egymással kapcsolatba hozzák.

A hálózatszervező egység tevékenységének ellátása érdekében:

?                     honlapot hoz létre és működtet;

?                     képzéseket, workshopokat kezdeményez, szervez;

?                     konferenciákat rendez;

?                     kiadványokat publikál.

4. A LEADER+ program újszerűsége

A program a fenntartható fejlődés gondolatából indul ki, ezért arra törekszik, hogy figyelembe vegye egy adott terület belső lehetőségeit és korlátait, a jellegzetes kulturális, gazdasági, társadalmi és környezeti tényezőket. Speciális, a korábbi támogatási rendszertől eltérő jellemzőit a következőkben összegezzük.

4.1. Területspecifikusság

A program területspecifikusan vagy területalapúan, komplex módon közelíti meg a helyi problémákat. Olyan fejlesztésre ad lehetőséget, amely az adott vidéki terület erősségeire, gyengeségeire, erőforrásaira alapoz. A támogatható terület homogén, összefüggő vidéki egység, amelyet belső társadalmi kohézió, közös történelem, közös hagyományok jellemeznek.

4.2. Alulról építkező fejlesztési modell

A program arra ösztönzi a helyben élőket, hogy vegyenek részt a térség hosszú távú fejlődését meghatározó döntések meghozatalában, együttműködve az érdekelt gazdasági és társadalmi szereplőkkel, a civil és az önkormányzati szervezetekkel, közintézményekkel. Az alulról építkező fejlesztési modellhez szükség van a helybéliek animálására, lelkesítésére és a helyi közösségfejlesztésre.

4.3. A helyi vidékfejlesztési munkacsoport működtetése

A program olyan módszert alkalmaz, amely kapcsolatokat létesít a polgárok és a vidék fejlesztését szolgáló programok között. A helyi partnerség létrehozásával  amelyet helyi vidékfejlesztési munkacsoportnak nevezünk megvalósulhat az adott térség fejlesztése. Ezek a csoportok ugyanis új modellként jelennek meg a szervezetek között: az adott területen hatással vannak az intézményi és a politikai egyensúlyra, döntéshozó testületként működnek és érdemi költség vetési keret felett rendelkeznek.

4.4. Innováció

A helyi együttműködés elősegítheti a térségben:

?                     az újfajta termékek bevezetését és szolgál tatások nyújtását, amelyek jól illeszkednek a térség adottságaihoz;

?                     a tradicionálisan különálló és külön kezelt gazdasági szektorok összekapcsolását, azok újfajta kombinációit;

?                     a térség humán-, természeti és pénzügyi erőforrásainak összekapcsolódásával a helyi erő források jobb kihasználását;

?                     a helyiek bevonását a programkidolgozásba és a végrehajtásba.

4.5. Integrált megközelítés

Egy speciális helyi probléma átfogó, integrált megközelítésére akkor van lehetőség, ha a szereplők, a szektorok (ágazatok), valamint a projektek közötti együttműködés és a helyi kapcsolatrendszer segíti egy hosszú távú stratégia kialakítását. A helyi cselekvési tervben meghatározott projektek megvalósítását szolgáló tevékenységek egymáshoz kapcsolódnak, így a hatások nem elkülönülten, egymástól elszigetelten jelennek meg, hanem összeadódnak, összefüggő egészként érzékelhetők.

4.6. Területek közötti kapcsolatépítés és együttműködés

A LEADER-hálózat kiépítése és működtetése magában foglalja az információk cseréjét, azok körforgását, valamint az innováció eredményeinek átadását. Vagyis az együttműködés célja, hogy

?                     megszüntesse a helyi csoportok egymástól való elszigeteltségét;

?                     a jól működő vidékfejlesztési módszerek átadhatóvá váljanak;

?                     megteremtsen egy olyan információs bázist, amely minden más térség számára is hasznosítható;

?                     a program helyi megvalósításának eredményeit folyamatosan analizálja;

?                     javaslatot tegyen a vidékpolitika hosszú távú irányára.

Mindemellett fontos megemlíteni, hogy a helyi szintű, horizontális együttműködésen túl a programban fontos a vertikális, a különböző adminisztrációs szintek közötti együttműködés is.

4.7. Helyi finanszírozás és menedzsment

A helyi vidékfejlesztési munkacsoportok döntés hozatali felelőssége a program kialakítása, illetve a végső kedvezményezettek kiválasztása során jelenik meg. A munkacsoportok működési felelőssége azaz a számukra biztosított keretösszeggel kapcsolatos konkrét rendelkezés az egyes tagállamokban eltérő lehet, mivel ez függ a munkacsoportok felkészültségétől, valamint az ország közigazgatási struktúrájától.